امکانات مدرسه

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۶:۱۸

امکانات مدرسه

نمازخانه

سایت کامپیوتر

کتابخانه

فوق برنامه

آزمایشگاه