منشور خانه و مدرسه

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۶:۴۵
لطفا متن "منشور خانه و مدرسه" را به دقت مطالعه بفرمایید.

متن حاضر، “منشور خانه و مدرسه” آمادگی و دبستان پسرانه ی غیر دولتی ناصح می باشد، که به منزله پیمان نامه ای است میان “خانواده” و “مدرسه”، و هدف اصلی از تدوین آن تقویت، و گسترشِ ارتباطِ مؤثر و دو سویه میان خانه و مدرسه، در جهت فراهم ساختنِ زمینه ای مساعد برای رشد آموزشی، پرورشی، فرهنگی، رفتاری و شخصیتیِ دانش آموزان، به عنوان شهروندانِ فردایِ یک جامعه مدنی می باشد و دو نهاد ” خانواده” و “مدرسه” را متعهد می سازد تا حقوقِ همدیگر را محترم شمرده و از انجام مسؤولیت ها و وظایف خویش در قبالِ دانش آموزان، و نیز در قبالِ یکدیگر، سر باز نزنند.

آمادگی و دبستان پسرانه ی غیر دولتی ناصح و بخش های مختلف آن متعهد می شوند این پیمان نامه را در تمامی فعالیتها و برنامه های خویش، سر لوحه کار قرار دهند و متقابلاً انتظار دارند تا اولیاءِ محترم دانش آموزان مدرسه ناصح نیز، در تمامی مراحل و زوایای تحصیلی فرزندشان، آن را مورد توجه قرار داده و بدان پایبند باشند.
آمادگی و دبستان پسرانه ی غیر دولتی ناصح معتقد است برای شکل گیری یک ارتباط و تعاملِ سازنده، مؤثر و همیارانه میان دو نهاد “خانواده” و “مدرسه” لازم است تا حقوق و متقابلاً وظایف و تعهداتِ این دو نهاد، نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به فرآیند یادگیریِ دانش آموز، به طور کامل و شفاف، تعریف و تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، متن منشور خانه و مدرسه ناصح ، مشتمل بر چهار بخش “حقوق خانواده”، “وظایف و مسؤولیت های خانواده”، “حقوق مدرسه” و “وظایف و مسؤولیت های مدرسه” می باشد، که پس از بررسی هایِ متعدد و کارشناسی، به شرح زیر تعریف و تبیین گردیده است:

حقوق خانواده

 • حق انتخاب مدرسه مطلوب برای فرزند خویش
 • حق ارائه پیشنهاد و یا طرح شکایت و انتقاد نسبت به فعالیت های مختلف مدرسه، و درخواست رسیدگی به آن ها
 • حق برخورداری از خدمات دانش افزایی، در زمینه شیوه ها و ظرافت های حمایت/ نظارت بر امور تحصیلی، رفتاری و شخصیتیِ فرزند
 • داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات انجمن خانه و مدرسه
 • حق دریافت گزارش از فعالیت ها و برنامه های انجمن خانه و مدرسه
 • حق نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه
 • حق بازدید از مجموعه فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، با هماهنگی مدرسه
 • حق انتقال دانش آموز به مدارس دیگر.

وظایف ومسؤولیت های خانواده

 • تلاش برای شکل گیری فرهنگ و عادات مطلوب، در زمینه آدابِ معاشرت و احترام به دیگران، در دانش آموز
 • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات شایسته و مناسب، برای یادگیری مطلوب دانش آموز
 • تضمینِ حضور فعال، منظم و هدفمندِ دانش آموز در مدرسه و برنامه ها و فعالیت های مختلف آن
 • علاقه فعال، پیگیر و مسؤولانه به تحصیل و ادامه تحصیلِ دانش آموز
 • تلاش برای ایجاد شوق و علاقه به یادگیری و ادامه تحصیل در دانش آموز، و مراقبت نسبت به عدم شکل گیریِ تصویری منفی از مدرسه و تحصیل در ذهن دانش آموز
 • فراهم ساختن محیطی مطلوب و عاری از هر گونه خشونت، ناهنجاری، ناآرامی و … برای دانش آموز
 • پرهیز از هر نوع قضاوت منفی نسبت به کار معلم و مدرسه، در حضور دانش آموز
 • ارزیابی واقع بینانه از توانایی های تحصیلی، ویژگی های شخصیتی و ظرفیت های وجودیِ دانش آموز
 • توجه دقیق، پیگیر و مستمر به فعالیت های یادگیری و تحصیلیِ دانش آموز، و پیشرفت ها و پسرفت های وی
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات، کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس های مختلفِ مرتبط با امور دانش افزایی و آموزش خانواده
 • شرکت فعال و منظم در تمامی جلسات فردی یا گروهی ای که برای بررسیِ وضعیت رفتاری، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، و … دانش آموز، به دعوتِ مشاوران، معلمان و یا مسؤولان مدرسه برگزار می گردد.
 • شرکت فعال در جلسات عمومی و اختصاصیِ انجمن خانه و مدرسه، و قبول مسؤولیت برای پیشبرد اهداف و وظایف آن، و حمایت مؤثر از مجموعه فعالیت ها و برنامه های آن.
 • پیگیری و پاسخ گوییِ به موقع، به مکاتبات مدرسه، و سایر بخش های آن
 • کنترل بهداشت فردیِ دانش آموز، به خصوص در هنگام مراجعه به مدرسه
 • انجام به موقعِ تعهدات مالی نسبت به مدرسه
 • جبران خساراتی که از جانب دانش آموز به مدرسه و اموال آن وارد می گردد.
 • رعایت قواعد، ضروریات و ظرافت های قانونی، عرفی و سازمانیِ مربوط به نحوه رفتار، گفتار، پوشش و آرایشِ افراد در یک محیط آموزشی- فرهنگی در هنگام مراجعه به مدرسه، و نیز نظارت بر رعایت این نکته توسط دانش آموز مربوطه
 • رعایت ملاحظات و ضروریات منطقی و سازمانیِ مربوط به کیفیت و میزان ارتباطات و تعاملات خانواده با همکاران مختلف مدرسه، بر اساس عناوین و شرح وظایف شغلی و سازمانیِ هر یک از افراد

حقوق مدرسه

 • حق انتخابِ دانش آموز مطلوب برای مدرسه (انتخاب دانش آموز و انتخاب خانواده دانش آموز(
 • حق ارائه پیشنهاد/ انتقاد در مورد عملکرد خانواده نسبت به فرآیند یادگیری و تحصیل دانش آموز، و درخواست برای پیگیری آن از سوی خانواده
 • حق ارزشیابی از نحوه همکاری و مشارکت خانواده، در برنامه ها و فعالیت های مختلف مدرسه
 • حق نظارت بر نحوه حمایت/ نظارتِ خانواده نسبت به فعالیت های درسی- یادگیری دانش آموز در منزل
 • حق داشتن نماینده در انجمن خانه و مدرسه
 • حق برگزاریِ جلسات فردی و گروهی با خانواده های دانش آموزان، برای بررسی وضعیت یادگیری و تحصیلی ایشان
 • حق درخواستِ پشتیبانی مالی و تدارکاتی از فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه
 • حق انتقال دانش آموز نامطلوب به دیگر مدارس

وظایف و مسؤولیت های مدرسه

 • تلاش در جهت ایجادِ فرهنگ مطلوبِ سازمانی در تمامیِ سطوح و ارکان مجتمع و مدرسه، به خصوص در زمینه نحوه ارتباط با خانواده
 • تنظیم گزارش های یادگیری و پیشرفتِ تحصیلی دانش آموز، و ارائه آن به خانواده
 • تهیه تقویم ها و جداول مختلفِ فعالیت ها و برنامه های مدرسه، و ارائه آن به خانواده
 • ارائه گزارش های مختلفِ عملکردی و برنامه ای از فعالیت های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه
 • فراهم سازیِ محیط، تسهیلات، ظرفیت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاریِ شایسته، برای یادگیری و تحصیل مطلوب دانش آموز
 • تلاش برای ایجاد شوق و علاقه به یادگیری و ادامه تحصیل، در دانش آموزان
 • بررسی و پیگیریِ انتقادات/ پیشنهاداتِ ارائه شده از سوی خانواده، و ارائه پاسخ مناسب در مورد آنها
 • طراحی، برنامه ریزی و اجرای کارآمد و اثربخشِ جلسات، کارگاه ها و سمینارهای مختلف مرتبط با امور دانش افزایی و آموزش خانواده
 • پیگیریِ آماده سازی زمینه ها و تسهیلاتِ لازم، برای شرکت فعال خانواده ها در جلسات عمومی و اختصاصی انجمن خانه و مدرسه، به خصوص انتخابات داخلی آن.
 • حمایت و پشتیبانیِ تدارکاتی از فعالیت های مختلف انجمن خانه و مدرسه
 • تبیین و تحکیم جایگاهِ انجمن خانه و مدرسه و نیز نقش منحصر به فرد خانواده در فرآیند یادگیریِ دانش آموز، در نزد معلمان، همکاران و مسؤولان واحدها و بخش های مختلف مجتمع
 • آماده سازی امکانات و تسهیلاتِ لازم برای فعالیت های نظارت/ ارزیابیِ انجمن خانه و مدرسه، نسبت به فعالیت های مختلف مدرسه