شورای دانش آموزی

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۲۹
شورای دانش آموزی آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی ناصح را، مجموعه ای از دانش آموزان ساعی و توانمند، تشکیل داده است.