هنر، کار و فناوری

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۶:۲۶

هنر، کار و فناوری

کودکان از طریق هنر می توانند احساسشان را نسبت به خود و درکشان را از جهان ابراز کنند. هنرهای تجسمی و بازی های اجتماعی یا نمایشی همگی مهارت های فکری و ارتباطی فرد را گسترش می دهند. فرصت دادن به کودکان برای ابراز خود از طریق هنر: فهم آنها را آسان می سازد، به رشد حواس پنج گانه کمک می کند، تفکر خلاق را تشویق می کند، قدرت تجسم کودکان را تقویت می کند، به درک فرهنگ های مختلف و فرهنگ خود کمک می کند و اعتماد به نفس را در کودکان افزایش می دهد. نکته جالب آن است که یادگیری از طریق هنر، به طور مستقیم سواد و ریاضیات و زبان را نیز ارتقا می دهد.

اهداف آموزش هنر

  • ارتباط با طبیعت
  • تربیت شنوایی
  • نقاشی
  • خوشنویسی
  • کاردستی
  • نمایش
  • میراث فرهنگی
  • آشنایی با رشته های هنری

 

برنامه آموزش قرآن

143112
ﻛﻼس ﻧﻘّﺎﺷﻲ
دانش آموز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد را رﺳﻢ ﻛﻨﺪ. و آﻳﺎ ﻣﻲداﻧد ﻛﻪ ﺑﺮگﻫﺎی درﺧﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻪ رﻧﮕﻴﺴﺖ…؟ در اﻳﻦ ﻛﻼس ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫند ﺷﺪ. ﻣﻲآﻣﻮزند ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﻴﺎی زﻳﺮ درﻳﺎ را رﺳﻢ کنند و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻃﺮاف ﺧﻮدشان را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸند…
922809928804037173
کاردستی با اشکال حیوانات
در اﻳﻦ ﻛﻼس دانش آموز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲکند ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺷﻜﻞﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ مربع و ﻣﺜﻠّﺚ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎر، ﺷﻴﺮ و دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را درﺳﺖ می تواند درست کند. اﺑﺘﺪا اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ ﺷﻜﻞ و ﺣﻴﻮان ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
52946
کلاس کلاژ
کودک لذتی که از این فعالیت می برد را هرگز فراموش نخواهد کرد. او می تواند هر آنچه را که می خواهد با کاغذ و چسب ایجاد کند؛ کوه و صحرا و دشت و منظره ها، تا چهره انسان و حیوانات.
مشخصات دوره
مدت دوره 42 ساعت
هزینه ثبت نام 120،000 تومان
روز های برگزاری شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعات برگزاری 16 تا 19
مکان برگزاری ساختمان آموزشی مدرسه
سایر فوق برنامه ها